Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejsza witryna internetowa(„Witryna”) jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem ul. Staromiejska 6/10D w Katowicach, numer rejestracyjny 0001032169, reprezentowaną przez jej dyrektora Paulinę Zych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami („Regulamin”), ponieważ określają one podstawę, na której zapewnimy Ci dostęp do Witryny i umożliwimy Ci korzystanie z towarów i usług za pośrednictwem Witryny. Korzystając z naszej Witryny i usług, zgadzasz się na nasze Warunki,dlatego prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi tymi dokumentami.

Niniejszy Regulamin jest prawnym odpowiednikiem podpisanej, sporządzonej na piśmie umowy zawartej między użytkownikiem a Centrum Testów Genetycznych Sp z o.o.

Możemy zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie po 30 dniach od powiadomienia użytkownika,które może zostać przekazane w dowolny sposób, między innymi poprzez zamieszczenie komunikatu w Witrynie Centrum Testów Genetycznych Sp z o.o.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu. Jeśli w ciągu 30 dni użytkownik nie zgodzi się napostanowienia Regulaminu, jedynym jego środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryny Centrum Testów Genetycznych Sp z o.o. lub/i portalu internetowego. Korzystanie przez użytkownika z Platform Centrum Testów GenetycznychSp. z o.o. po takim powiadomieniu jest równoznaczne z akceptacją zmian.

Opis Witryny

Platformy Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o. dostarczają użytkownikom informacje związane z naszymitowarami i usługami. Zapewniają również możliwość zakupu naszych towarów i usług po wcześniejszym kontakcie z konsultantem.

Platformy Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych iedukacyjnych. Nie stanowią one porady lekarskiej ani nie zastępują porady lekarskiej udzielonej przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nie praktykujemy medycyny, nie świadczymy usług, ani porad lekarskich. Przed poddaniem się jakimkolwiek badaniom lub leczeniu należy skonsultować się zwykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia pod kątem wszelkich zagrożeń,diagnoz, leczenia i/lub innych potencjalnie istotnych kwestii dotyczących opieki zdrowotnej.

Ponadto informacje dotyczące opieki zdrowotnej stale się poszerzają, a zalecane standardy i praktyki mogą szybko ulegać zmianie. Dlatego też zawsze najlepiej jest skonsultować i potwierdzićwszelkie informacje uzyskane z Platform Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.ze swoim lekarzem.

Korzystanie z Witryny Centrum Testów GenetycznychSp. z o.o.

Witryna i zasoby Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o. nie są przeznaczone do korzystania w nagłych wypadkach medycznych. Jeśli Użytkownik uzna, że wystąpił u niego nagły wypadek medyczny,zobowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z platform  CentrumTestów Genetycznych Sp. z o.o. i zadzwonić pod numer alarmowy. Platformy i zasoby Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. nie są odpowiednie do pomocy w nagłych wypadkach.

Jak złożyć zamówienie

Witryna Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. pozwala na korzystanie z następujących towarów i usług:

Użytkownik może zakupić badanie prenatalne NIFTY Pro po uprzedniej rozmowie z Konsultantem. Użytkownik podaje lokalizację badania, wybiera pobranie krwi w domu lub w placówce współpracującej oraz dane kontaktowe. Następnie konsultant drogą elektroniczną przesyła Użytkownikowi dane do przelewu lub link do platformy Stripe, którajest partnerem Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. w roli pośrednika płatności.

•           W przypadku pobrań w domu , wybierając to możliwośćuznaje się, że pacjentka nie ma przeciwskazań do wykonania iniekcji (pobrania krwi) w warunkach domowych ( np ryzyko omdleń).

Po dokonaniu opłaty za test Użytkownik otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną. Po pobraniu krwi zestaw jest odsyłany kurierem do laboratorium w celu wykonania badania. Zwykle Użytkownik otrzymuje wyniki testu mailowo do 10 dni roboczych. Czas ten jednak może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Centrum Testów Genetycznych Sp. zo.o.

Faktura za zamówienie jest wystawiana po zaksięgowaniu przelewu i przesyłana drogą elektroniczną maksymalnie do końca miesiąca księgowego.

Formy płatności

Oddajemy Państwu do dyspozycji poniższe formy płatności – sami decydujecie Państwo, w jakiej formie chcecie dokonać wpłaty za swoje zamówienie.

 • Przelew standardowy – należność za zamówienie należy opłacić standardowym przelewem bankowym za pośrednictwem przesłanych przez Konsultanta danych.
 •  Płatność przez serwis Stripe –     pozwala na szybkie, bezpieczne i wygodne uregulowanie należności online - przy użyciu natychmiastowego przelewu online, płatności kartą, BLIK, odroczonych płatności Klarna, Google Pay oraz Apple Pay.  

Dostępne kanały płatności:

MasterCard, Visa, BLIK, Przelewy24,Klarna, Google Pay, Apple Pay, przelew tradycyjny

Przyjęcie zamówienia

Wszystkie zamówienia wymagają akceptacji przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.

Po otrzymaniu zamówienia dołożymy wszelkich starań, aby potwierdzić jego szczegóły, po czym kopia zamówienia zostanie przesłana użytkownikowi pocztą elektroniczną.

Wyniki badań

Czas realizacji badań idostarczenia wyników jest ściśle określony. Stanowi on jednak niewiążącąwskazówkę i nie stanowi „istoty stosunku umownego”.

Wszelkie inne sposoby wykorzystaniazawartości analizy genetycznej, takie jak powielanie, modyfikowanie, dystrybucja,przesyłanie, ponowne publikowanie lub wykorzystanie treści, są zabronione.Wszelkie inne wykorzystanie drukowanych przez użytkownika wyników CentrumTestów Genetycznych Sp. z o.o., zawartych na nich treści i oprogramowania, wtym powielanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, reprodukcja,wyświetlanie jest surowo zabronione.

Użytkownik jest odpowiedzialny zaochronę swojego wyniku przed dostępem osób nieuprawnionych. Wyniki badaniazostaną dostarczone użytkownikowi w formacie PDF, zaś użytkownik ponosiodpowiedzialność za ich przechowywanie i ochronę. Należy ostrożnie podchodzićdo udostępniania wyników rodzinie, znajomym i pracodawcom, ponieważ mogą onezostać wykorzystane przeciwko najlepszemu interesowi użytkownika.

Raport z wynikami dostarczamy Użytkownikowipoprzez przesłanie mu e-maila. Udostępnienie raportu wyników i wysłanie e-mailastanowi pełną realizację naszych usług.

 

Oświadczenia użytkowników

Uzyskując dostęp do naszych usług,użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, co następuje:

 1. Jeżeli dostarczam próbkę biologiczną i/lub  próbkę krwi lub uzyskuję dostęp do moich danych genetycznych lub informacji o markerze krwi, oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią w świetle prawa kraju, w którym mieszkam;
 2. Oświadczam, że dostarczona próbka pochodzi z mojej śliny lub krwi; jeżeli akceptuję niniejszy Regulamin w imieniu innej osoby, od której posiadam prawne upoważnienie, oświadczam, że dostarczona próbka należy do tej osoby oraz że posiadam prawne upoważnienie do działania w jej imieniu.
 3. Jeżeli dostarczam moją ślinę i/lub próbkę krwi z miejsca spoza Polski, potwierdzam, że działanie to nie podlega żadnemu zakazowi lub ograniczeniu wywozowemu w państwie, w którym mieszkam. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie dostarczone przeze mnie próbki śliny i/lub krwi oraz uzyskane z nich informacje mogą być przekazywane i/lub przetwarzane poza krajem, w którym mieszkam;
 4. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wynikające z udostępniania innym informacji o moich wynikach oraz informacji podawanych przeze mnie w witrynie.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie moje dane osobowe będą przechowywane w oddzielnych bazach danych Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o i będą przetwarzane w sposób określony w Polityce Prywatności firmy.
 6. Przyjmuję do wiadomości, że dostarczając próbkę śliny i/lub krwi, zlecając analizę swoich informacji genetycznych lub markerów krwi, uzyskując dostęp do swoich informacji genetycznych i  statusu markerów krwi lub dostarczając informacji o sobie, nie mam żadnych  praw własności ani innych praw do jakichkolwiek badań lub produktów, które mogą zostać opracowane przez firmę Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. lub jej partnerów. Rozumiem, że nie będę w żaden sposób czerpać korzyści z badań naukowych lub produktów wynikających z moich informacji genetycznych, analizy markerów krwi lub podanych przeze mnie informacji (kwestionariusz stylu życia, pomiary ciała).
 7. W przypadku złamania przeze mnie w świetle prawa krajowego któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub naruszenia w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. ma prawo do zamknięcia mojego konta i odmowy dalszego świadczenia  usług na moją rzecz.

Centrum Testów Genetycznych Sp. zo.o. może ujawnić Dane osobowe użytkownika innym podmiotom w uzasadnionychcelach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe użytkownika:

 1. użytkownikowi oraz, w stosownych     przypadkach, członkom rodziny użytkownika lub jego upoważnionemu     przedstawicielowi prawnemu;
 2. lekarzowi użytkownika (w stosownych     przypadkach);
 3. zewnętrznym podmiotom przetwarzającym (np.     dostawcom usług płatniczych, firmom spedycyjnym, naukowcom, instytucjom     opieki zdrowotnej i/lub laboratoriom); instytucje opieki zdrowotnej i/lub     laboratoria mogą wykorzystywać dane kliniczne i wyniki badań użytkownika     do celów związanych ze świadczeniem i poprawą jakości usług, dla celów     badawczych oraz dla celów oceny usługi;
 4. dostawcom usług internetowych (np.     przechowywanie w chmurze, usługi agregacji danych, marketing     ukierunkowany);
 5. w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez     prawo lub niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami.
 6. Wszystkim właściwym podmiotom dla celów zapobiegania,     dochodzenia, wykrywania lub ścigania nielegalnej działalności, która może     narazić nas na odpowiedzialność prawną lub koszty, w celu egzekwowania     zasad obowiązujących w naszych witrynach internetowych.

Centrum Testów Genetycznych Sp. zo.o. może wykorzystywać anonimowe wyniki badań w statystycznej bazie danych docelów naukowych oraz w celu ułatwiania i usprawniania diagnostyki zmian ichorób genetycznych u innych pacjentów. Rozumiem, że pozostanę anonimowy(-a) iniemożliwy(-a) do zidentyfikowania podczas analizy danych oraz że wszelkie daneosobowe zostaną wcześniej usunięte, jeżeli Centrum Testów Genetycznych Sp. zo.o. chciałaby wykorzystać ją do jakichkolwiek raportów lub publikacji.Rozumiem, że moja odmowa nie wpłynie na moje prawo do otrzymania testu.

Dane i uprawnienia

Dane osobowe użytkownikawykorzystujemy wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Użytkownikpowinien zapoznać się z naszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważneinformacje na temat sposobu wykorzystania przez nas jego danych osobowych.

Prosimy o przekazanie nam swoichdanych osobowych za pośrednictwem Witryny Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.,aby umożliwić firmie Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.:

 • dostarczenie użytkownikowi zestawów do pobierania     próbek;
 • przetwarzanie wyników testu użytkownika;
 • przedstawienie użytkownikowi raportu z     wyników; oraz
 • w stosownych przypadkach, przedstawienie     użytkownikowi uwag dotyczących opieki zdrowotnej przygotowanych przez     zatrudnionego przez nas pracownika służby zdrowia lub zezwolenia     pracownikowi służby zdrowia na kontakt z użytkownikiem.

Wysyłkę zestawów do pobieraniapróbek zlecamy firmom zewnętrznym. Zgodnie ze ścisłymi zasadami zachowaniapoufności będziemy udostępniać dane osobowe i/lub wrażliwe dane osoboweużytkownika, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, wrozsądnym zakresie niezbędnym do realizacji opisanych powyżej celów naszymupoważnionym pracownikom i/lub usługodawcom w celu realizacji usługi.

Prawo do anulowania zamówienia i zwrot pieniędzy

Jeśli Użytkownik chce anulowaćswoje zamówienie, powinien skontaktować się z nami jak najszybciej, a mypotwierdzimy, czy jest to możliwe.

Jeżeli próbka Użytkownika zostałajuż poddana analizie, nie będzie on uprawniony do otrzymania zwrotujakiejkolwiek kwoty.

Środki pieniężne zostaną zwróconena wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego. Zwrócona kwota możepojawić się na rachunku bankowym Użytkownika w ciągu maksymalnie 30 dni odpotwierdzenia przez nas przyznania zwrotu środków.

Dokładamy wszelkich starań, abyzapewnić satysfakcję Użytkownika z zakupów. Jeśli Użytkownik chciałby podzielićsię z nami swoją opinią i doświadczeniami dotyczącymi naszych towarów lubusług, prosimy o kontakt pod adresem info@niftytest.pl

Oprócz prawa użytkownika doanulowania zamówienia, w przypadku jakiegokolwiek uzasadnionego roszczeniadotyczącego sprzedanego przez nas produktu lub usługi z tytułu wady jakościalbo stanu produktu lub usługi czy ich niezgodności ze specyfikacją zobowiązujemysię do bezpłatnej wymiany produktu lub usługi (lub określonej części) albo –według naszego wyłącznego uznania – do zwrotu ceny produktu lub usługi (lubproporcjonalnej części ceny), ale nie ponosimy żadnej dalszej odpowiedzialnościwobec kupującego w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Korzystanie z materiałów lub znaków towarowych wWitrynie

Materiały zamieszczone w Witrynienależą do Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. Materiały te są chronioneprawem autorskim. Materiały zamieszczone w Witrynie można przesyłać pocztąelektroniczną, pobierać lub drukować wyłącznie na własny użytek niekomercyjny.Jeżeli jednak użytkownik wysyła pocztą elektroniczną, pobiera lub drukuje kopięmateriałów zamieszczonych w Witrynie Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. nawłasny użytek, musi również dołączyć wszystkie informacje o prawach autorskichoraz inne informacje znajdujące się w materiałach, w tym informacje o prawachautorskich zamieszczone na dole strony.

Wszystkie nazwy własne umieszczonew Witrynie są chronione przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Wszystkieznaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Korzystanie z materiałów lub znakówtowarowych umieszczonych w Witrynie Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. wsposób niedozwolony w niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie umowy z nami imoże stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych oraz innychprzepisów prawa.

 

Łącza do innych witryn

Możemy udostępniać łącza do witryn,które są obsługiwane przez osoby trzecie. Takie łącza podawane są wyłącznie dlawygody użytkownika. Nie składamy żadnych oświadczeń na temat innych witryn, doktórych użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej Witryny lubktóre mogą zawierać odnośniki do naszej Witryny. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek innej witryny, użytkownik rozumie, że jest ona niezależna od nasi że nie mamy żadnej kontroli nad jej zawartością, dostępnością aniprywatnością.

Gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dokładamy wszelkich starań,aby zapewnić poprawność wszelkich dostarczanych przez nas informacji, nieskładamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, wodniesieniu do aktualności, dokładności lub kompletności tych informacji. Użytkowniknie może polegać wyłącznie na treści lub informacjach otrzymanych w wynikuanalizy genetycznej przy podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych wyborówosobistych i medycznych. Należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą wcelu uzyskania porady specyficznej dla danej sytuacji.

Nie składamy żadnych oświadczeń,gwarancji ani zobowiązań, że Platformy Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.lub serwer, na którym są udostępnione, będą kompatybilne ze sprzętemużytkownika lub wolne od wad, w tym między innymi od wirusów lub innychszkodliwych elementów. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakażenie wirusemkomputerowym, błąd oprogramowania, manipulację, nieupoważniony dostęp,ingerencję, zmianę wykorzystania, oszustwo, kradzież, awarię techniczną, błąd,pominięcie, zakłócenie, usunięcie, wadę, opóźnienie lub jakiekolwiek zdarzenieniezależne od nas, które powoduje zakłócenie lub ma negatywny wpływ naadministrację, bezpieczeństwo, uczciwość i integralność lub właściwe działaniejakiegokolwiek aspektu Witryny lub sprzętu użytkownika.

Podejmiemy niezbędne działania wcelu zapewnienia stałej gotowości Witryny Centrum Testów Genetycznych Sp. zo.o. do działania. Ze względu na charakter usług interaktywnych i ogólnieInternetu nie możemy jednak zagwarantować, że Witryna Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o. będzie wolna od opóźnień, przerw lub błędów, a dostępdo nich może zostać zawieszony (przez nas lub z przyczyn zewnętrznych)tymczasowo i/lub bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostępności Witryny CentrumTestów Genetycznych Sp. z o.o. (związane z procesami wewnętrznymi lub innymiprzyczynami).

W rzadkich przypadkach zdarza się,że uzyskanie jednoznacznych informacji dla konkretnej analizowanej próbki niejest możliwe z przyczyn biologicznych lub technicznych. Oznacza to, że wykryty sygnał ma tak niską jakość, że nie możnastwierdzić ze 100% pewnością, jaki jest wynik. Jeżeli uzyskane wyniki nie byłyrozstrzygające z różnych przyczyn, konieczne jest pobranie kolejnej próbki wcelu poszerzenia zbioru danych do dalszej analizy. Do powtórzenia testukonieczne jest przekazanie dodatkowej próbki. Ponowne pobranie próbki odbywasię bez dodatkowych opłat.

Jeżeli nie określono wyraźnieinaczej w niniejszym Regulaminie, wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki,zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w odniesieniu do Witryny Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o. lub zawartych na nich informacji są niniejszymwykluczone w najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

Należy pamiętać, że żadneograniczenia lub wyłączenia określone w niniejszym Regulaminie nie mają wpływuna jakiekolwiek uprawnienia ustawowe przysługujące użytkownikowi jakokonsumentowi.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się zabezpieczyćCentrum Testów Genetycznych Sp. z o.o., członków jej zarządu, kadrękierowniczą, pracowników, agentów i wykonawców przed wszelkimi roszczeniami,szkodami, stratami, kosztami (w tym bez ograniczeń uzasadnionymi honorariamiprawników) lub innymi wydatkami, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z(i) naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszegoRegulaminu lub (ii) działań użytkownika w związku z niniejszą Witryną.

Przekazując Centrum TestówGenetycznych Sp. z o.o. jakiekolwiek informacje lub materiały, użytkownikwyraża zgodę na następujące warunki:

1. Jeśli Użytkownik jestpracownikiem służby zdrowia, nie będzie przekazywał żadnych informacji, któremogłyby umożliwić bezpośrednią identyfikację pacjenta, ani informacji, naktórych ujawnienie nie otrzymał wszystkich niezbędnych zgód lub zezwoleń;

2. Użytkownik może przesyłaćwyłącznie treści zgodne z obowiązującym prawem i nie wolno mu przesyłać treści,które są obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, naruszają przepisy, zawierajągroźby, powtarzają się lub w inny sposób są niewłaściwe lub zawierają wirusyalbo inne oprogramowanie, które może niekorzystnie wpłynąć na działaniekomputera innego użytkownika;

3. Użytkownik udziela CentrumTestów Genetycznych Sp. z o.o. wieczystej, ogólnoświatowej, niewyłącznej,wolnej od tantiem, możliwej do sublicencjonowania i przenoszenia licencji naużytkowanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, wykonywanie, przesyłanie,rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych i wyświetlanie takichtreści za pośrednictwem dowolnych mediów zgodnie z Polityką prywatności CentrumTestów Genetycznych Sp. z o.o. i zrzeka się wszelkich osobistych prawautorskich, które mogą mu przysługiwać w odniesieniu do takich treści. Zzastrzeżeniem Polityki prywatności Centrum Badań Genetycznych Sp. z o.o. firmaCentrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. ma prawo do swobodnego korzystania ztych treści w dowolnym celu, w tym ze wszelkich pomysłów, koncepcji, know-howlub technik zawartych w tych treściach. Polityka Centrum Testów Genetycznych Sp.z o.o. zakłada egzekwowanie praw własności intelektualnej należących do firmy wnajszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Zakres naszej odpowiedzialności

Przekazywane przez nas testy iraporty dotyczące DNA, krwi i śliny przeznaczone są do użytku osobistego iprywatnego. Nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za utratęzysków, pogorszenie możliwości prowadzenia działalności, zaprzestaniedziałalności lub utratę możliwości biznesowych.

Z zastrzeżeniem postanowieńpoprzedniego ustępu nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika powstaław związku z zamówieniem ogranicza się do ceny zapłaconej nam przez użytkownikai umożliwia mu otrzymanie zwrotu środków pieniężnych. W szczególności nieponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia, niedogodnościlub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:

 • uszkodzenia próbki podczas transportu lub     niezdatności próbki do analizy z jakiegokolwiek innego powodu;
 • ewentualnych objawów niepożądanych     związanych z użyciem igły do pobierania krwi;
 • ewentualnych objawów     niepożądanych związanych z utratą niewielkiej ilości krwi lub     nieprawidłowym gojeniem się nakłuć po     wykonanej iniekcji.
 • odczynów alergicznych, np na latekst itp
 • jakiegokolwiek wykorzystania przez     użytkownika informacji zawartych w raporcie z wyników (w tym wszelkich     uwag dotyczących opieki zdrowotnej, które mogą być dołączone do raportu z     wyników). Raport z wyników będzie wskazywać, jakie pomiary zostały przeprowadzone     w imieniu Użytkownika, na podstawie wyników badań krwi, badania DNA lub     samego stylu życia. Raport nie interpretuje znaczenia tych pomiarów,     dlatego Użytkownik może polegać na nich wyłącznie na własne ryzyko. Raport     z wyników oraz wszelkie uwagi dotyczące opieki zdrowotnej (jeśli zostały     zamieszczone) mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady     lekarskiej ani nie zastępują konsultacji z lekarzem.

Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanielub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających zzamówienia, jeżeli jego przyczyną jest zdarzenie pozostające poza nasząkontrolą (siła wyższa).

Zdarzenie pozostające poza nasząkontrolą oznacza każde działanie lub zdarzenie pozostające poza nasząracjonalną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokauty lub inne sporypracownicze osób trzecich, zamieszki, rozruchy, napaść, atak terrorystyczny lubzagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (wypowiedzianą formalnie lub nie) lubgroźbę wybuchu wojną, lub przygotowanie do wojny, pożar, eksplozję, burzę,powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, epidemię lub inną klęskę żywiołową,awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożnośćkorzystania z kolei, żeglugi morskiej, statków powietrznych, transportusamochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

Jeśli dojdzie do zdarzeniapozostającego poza naszą kontrolą, które ma negatywny wpływ na realizacjęnaszych zobowiązań wynikających z zamówienia/zakupu:

 • skontaktujemy się z użytkownikiem możliwie     jak najszybciej, aby go o tym fakcie powiadomić
 • nasze zobowiązania wynikające z     zamówienia/zakupu zostaną zawieszone, zaś czas na realizację naszych     zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania zdarzenia pozostającego     poza naszą kontrolą. Jeśli zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą     będzie miało wpływ na dostarczenie przez nas zestawów do pobierania     próbek, po zakończeniu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą     ustalimy z Użytkownikiem nowy termin dostawy.

Użytkownik może anulowaćzamówienie/zakup, na które wpływ wywarło zdarzenie pozostające poza nasząkontrolą trwające dłużej niż 30 dni. Aby je anulować, prosimy o kontakt. Jeśliużytkownik zdecyduje się na anulowanie zamówienia, będzie musiał zwrócić (nanasz koszt) wszystkie otrzymane już zestawy testowe, zaś my zwrócimy muzapłaconą cenę, w tym wszelkie koszty dostawy.

Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą

Inne ważne postanowienia

Wszelkie odniesienia w niniejszymRegulaminie do formy „na piśmie”, obejmują również pocztę elektronicznąinfo@niftytest.pl.

Każdy ustęp niniejszego Regulaminuobowiązuje oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, żektórykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe ustępyzachowają pełną moc i skuteczność.

Brak nacisków na użytkownika znaszej strony na wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających zniniejszego Regulaminu lub nieegzekwowanie naszych praw wobec użytkownika albozwłoka w ich egzekwowaniu nie oznacza zrzeczenia się naszych praw wobec użytkownikai nie oznacza zwolnienia użytkownika z tych obowiązków. Zrzeczenia się roszczeńzwiązanych z niedotrzymaniem obowiązków przez Użytkownika dokonujemy wyłączniew formie pisemnej, jednak nie oznacza to automatycznie zrzeczenia się roszczeńdotyczących jakikolwiek późniejszych przypadków niewywiązania się przez Użytkownikaz obowiązków.

Niniejszy Regulamin podlegaprzepisom prawa polskiego. Oznacza to, że zamówienie na zakup testów zapośrednictwem naszej Witryny oraz wszelkie spory lub roszczenia z niegowynikające lub z nim związane będą podlegały przepisom prawa polskiego.Użytkownik i Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o. zgadzają się na niewyłącznąwłaściwość sądów Polski.

Niniejszy Regulamin został ostatniozaktualizowany w dniu 24.07.2023 r.

 

Fioletowy gradient || Nifty Pro
Niebieski gradient || Nifty Pro